Příčiny vzniku nádorů a prevence


Příčiny vzniku nádorů (rakoviny):  u mladých lidí příčiny vzniku zhoubných onemocnění většinou nejsou známé. Existují jisté faktory, které mohou zvyšovat riziko vzniku nádoru (tzv rizikové faktory).
Všeobecně lze rozdělit rizikové nebo predispoziční faktory ke vzniku zhoubného nádoru na 2 skupiny:

1.    genetické rizika: které jsou vrozené a můžou být i dědičné. Patří mezi ně:
         a) Vrozené vývojové chyby: mohou být výsledkem působení nějakého faktoru
              v průběhu těhotenství (embryogeneze)
                                            - hemihypertrofie: zvětšená jedna polovina těla a končetin
                                            - vrozené anomálie močových cest a podobně
         b) Vrozené genetické syndromy: jsou vrozené geneticky podmíněné stavy, se
                    kterými se člověk narodí. Některé jsou poznané už při narození, jiné jsou
                    diagnostikovány na základě vícečetných nádorů v rodině. Jsou spojeny se
                    zvýšeným rizikem vzniku jistých typů nádorů. Potvrzené jsou na základě
                    genetického vyšetření a klinického vyšetření.                    
                                            - Wiedeman-Beckwith syndrom (nádory ledvin, jater)
                                            - Denis-Drashův syndrom (nádory ledvin)
                                            - Li Fraumeni syndrom (sarkomy kostí, měkkých tkání…)
                                            - fakomatozy  (tuberosní skleróza) (nádory mozku)
                                            - neurofibromatózy typu I a II  (nádory mozku)
                                            - familiární adenomatosní polypóza (nádory střeva)
                                            - a mnoho dalších                          
          c) Poruchy imunity  (imunodeficit) : primární
                                                                        sekundární (po imunosupresivní léčbě, po
                                                                                              transplantaci orgánů)
          d) Chromozomální aberace:  změny počtu a struktury chromozomů
                                             Downův syndrom
                                             Turnerův syndrom…..
                           
2.    faktory zevního prostředí hrají při vzniku nádorů u dětí a mladých lidí podružnou roli, protože účinek faktorů zevního prostředí na vznik nádoru je podmíněn délkou expozice, která je u mladých lidí krátká.
Vliv faktorů na vznik tzv dětských a juvenilních typů nádorů může být nepřímý -
ovlivněním zdraví a vyvoláním genetických změn u  rodičů, kteří je pak přenesou na své děti.
Mezi faktory zevního prostředí ovlivňující zdraví patří: stravovací návyky
                                                                                         kouření
                                                                                         alkohol , případně drogy
                                                                                         nadměrné slunění
                                                                                         sexuální chování
                                                                                         profesionální expozice 
                                                                                         dlouhodobý stres
      Proto je nesmírně důležitá zdravotnická osvěta populace, vytváření zdravého  
      životního stylu a zbavování se zlozvyků a návyků. Životní styl se vytváří a fixuje
      právě v období adolescence a významně ovlivňuje zdraví jedince.

Prevence  znamená předcházení vzniku nádorového onemocnění.

Primární prevence:  je zaměřena na zdravou populaci. Cílem je především předejít vzniku zhoubného onemocnění. Primární prevence je zaměřena na eliminaci těch faktorů, které zvyšují riziko rozvoje nádoru. Součástí primární prevence je tedy vytváření zdravého životního stylu.
Typickým příkladem primární prevence  je očkování dívek před zahájením sexuálního života vakcínou proti lidskému papilloma viru (HPV) a tím zabránění vzniku karcinomu děložního čípku.

Sekundární prevence:  je zaměřena na včasné  zjištění onemocnění, kdy je léčitelné a většinou vyléčitelné.  Jejím hlavním úkolem je zabránit rozvoji a další progresi již vzniklého onemocnění. Základem sekundární prevence je tedy aktivní vyhledávání nádorových onemocnění, nejlépe plošně v celé populaci (tzv skríning).
U dospívajících mladých lidí prevence formou celoplošného skríningu prakticky není možná, protože většinou nelze definovat rizikové faktory a vyčlenit rizikovou skupinu.
 
Mezi programy vyhledávání nádorových onemocnění v široké (starší) populaci patří:
•    pravidelné gynekologické prohlídky – vyhledávání nádorů děložního čípku
•    samovyšetření prsu, u z výšeného rizika ultrazvuk prsu , po 45. roku věku mamografie -  vyhledávání nádorů prsu
•    test na krev ve stolici – vyhledávání nádorů tlustého střeva
•    palpace per rectum – vyhledávání nádorů tlustého střeva a prostaty
Sekundární prevenci obvykle provádí praktický lékař nebo ambulantní gynekolog.
U mladé generace je sekundární prevence vzhledem k věku a specifickým typům nádorů poněkud odlišná a znamená:
                 
a.    pravidelné preventivní prohlídky u svého praktického lékaře, vyhodnocení růstu a pohlavního dozrávání
b.    samovyšetření prsou u dívek a varlat u chlapců 1x měsíčně
c.    pravidelné gynekologické prohlídky 1x ročně u dívek po menarche
d.    u kožních pigmentových  znamínek kontrola jejich vzhledu, případně dermatoskopické vyšetření u rizikového fototypu (bledá kůže, pihy)

Terciární prevence znamená  sledování  pacientů, kteří již ukončili onkologickou léčbu a  jsou považováni za vyléčené. Cílem je včas odhalit  případnou recidivu  nebo relaps zhoubného onemocnění (návrat nemoci a jejich příznaků). Terciární prevence je realizována formou dispenzárních prohlídek u onkologa.
Kontroly a klinické vyšetření záleží od typu vyléčeného nádoru, komplikací spojených s léčbou a rizika rozvoje specifických pozdních následků.